17-07-14 Velothon Wales - 140KM - The Tumble - Simon Latham